Om oss

Areco Contractor bedriver en unik verksamhet genom att erbjuda speciallösningar så som rivning, håltagning och miljötekniska undersökningar. De senaste åren har kompetensen i verksamheten utökats för att kunna erbjuda ett komplett utbud av tjänster. Kundernas behov och önskemål styr verksamheten. Areco Contractor använder sig alltid av den senaste tekniken och arbetssättet anpassas fortlöpande efter branschens lagar och regler. Allt för att utföra uppdragen på ett korrekt och professionellt sätt.

Areco Contractors kundgrupp är bred. Företaget fokuserar främst på byggindustrin genom att stå till tjänst med specialistkunskap. Sätet finns i Helsingborg och företagets tjänster anlitas framförallt av byggbolag, större fastighetsbolag och kommuner i södra Sverige.

Med Areco Contractor får kunderna möjlighet att engagera Areco-koncernen i projekt hela vägen från rivning till återuppbyggnad.

Areco Contractor river allt från privata villor till stora fabriker och offentliga byggnader. Både totalrivningar med maskin och selektiva rivningar inomhus genomförs. Målsättningen för Areco Contractor är att minimera avfallet och nogsamt dokumentera hur alla restprodukter tas om hand.

Vi sorterar ut det miljöfarliga avfallet och återvinner därefter allt utom gips och isolering. Bland annat återvinns betong som krossas och därefter används som förstärkning och utfyllnad.

Areco Contractors rivning av kvarteret Kristian den IV i Kristianstad utsågs till Årets Rivningsprojekt 2014, ett pris som delas ut av tidningen Professionell Demolering i samband med branschmässan DEMCON. Projektet beskrevs som ett av årtiondets mest spännande, då Areco Contractor bevarade 150 längdmeter av de gamla fasaderna från slutet av 1800-talet och varsamt rev husen bakom. Det var ett komplicerat arbete som krävde stor försiktighet och noggrann planering.

Areco Contractor har även rivit Klippans läderfabrik, något som anses vara en av Sveriges mest förorenade platser. Dessutom fick Areco Contractor förtroendet att utföra rivningen av IKEA-byggnaden i Helsingborg och IKEAs hotell i Älmhult.

Areco Contractor ingår som ett dotterbolag i Areco koncernen.

Kvarlitetstänkande
  • Personligt engagemang
  • Väl planerat arbete
  • Arbetsmiljö
  • Säkerhetstänkande
  • Egenkontroll, myndighetskontakter och slutrapportering
Alla har ett miljöansvar

Vi ska ha ett aktivt och förebyggande miljöarbete som en naturlig del i vår verksamhet. Vi ska följa gällande miljölagstiftning samt andra regler och krav som vi berörs av, samt agera med samhällets och kundernas krav och förväntningar i centrum.

Vi ska ständigt förbättra vårt miljöarbete

Vi ska vårda och vidareutveckla branschens goda miljöegenskaper och aktivt arbeta med att begränsa och förebygga de negativa miljöeffekterna av resursanvändning, intrång, buller och vibrationer samt utsläpp till luft, mark och vatten.

Vi ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling

Areco Contractor ska i såväl våra rivnings och saneringsuppdrag, på kontor och där vi i övrigt verkar bidra till en långsiktig och hållbar miljö.

Med fokus på miljön och för att minska sopberget återvinner vi ca 80-95% av ingående material i de rivningar vi utför.

Kontakta oss

Grustagsgatan 15
254 64 Helsingborg

Scroll